Hotline: 0212 - 383 34 42

Das Team

Bastian Jordan

Olivenbauer & leitet den Familienbetrieb

Tel: 0049 ( 0 ) 212 - 382 - 0969

Fax: 0049 ( 0 ) 212 - 383 - 1371

Email: bastian.jordan@jordanolivenoel.de

________________________________

Nils Georgi

Betriebsleiter, Qualitätsmanager (QMB), IFS-Beauftragter, HACCP-Teamleiter & Events

Tel: 0049 ( 0 ) 212 - 383 - 3442

Fax: 0049 ( 0 ) 212 - 383 - 1371

Email: nils.georgi@jordanolivenoel.de

________________________________

Christian Scheemann

Geschäftsführer - Vertrieb - Qualitätssicherung

Tel: 0049 ( 0 ) 212 - 139 -3813

Fax: 0049 ( 0 ) 212 - 383 - 1371

Email: christian.scheemann@jordanolivenoel.de

________________________________

Angelika Pacholik

Rechnungsbearbeitung & Mahnwesen

Tel: 0049 ( 0 ) 212 - 139 - 3812

Fax: 0049 ( 0 ) 212 - 383 - 1371

Email: angelika.pacholik@jordanolivenoel.de

________________________________

Marc Goßen

Vertrieb & Kundenbetreuung

Tel: 0049 ( 0 ) 2103 - 880 - 293

Email: marc.gossen@jordanolivenoel.de

________________________________

Ralf Wimmershoff

Vertrieb & Kundenbetreuung

Tel: 0049 ( 0 ) 2103 - 880 - 292

Email: ralf.wimmershoff@jordanolivenoel.de

________________________________

Frank Mielke

Markenbotschafter & Chef de Cuisine

Tel: 0049 ( 0 ) 212 - 383 - 3442

Fax: 0049 ( 0 ) 212 - 383 - 1371

Email: frank.mielke@jordanolivenoel.de

________________________________

Christina Biermann

Lagerverkauf

Tel: 0049 ( 0 ) 212 - 383 - 3442

Fax: 0049 ( 0 ) 212 - 383 - 1371

________________________________

Rolf Jordan

Olivenanbau auf Lesbos

Tel: 0030 - 22520 - 32918

Fax: 0030 - 22520 - 31029

Email: rolf.jordan@jordanolivenoel.de

________________________________

Thomas Kerner

Olivenanbau auf Lesbos

Tel: 0030 - 22520 - 33535

Fax: 0030 - 22520 - 31029

Email: info@jordanolivenoel.de

________________________________

Sonja Eberhardt

Administration & Auftragsbearbeitung & Lagerverkauf

Tel: 0049 ( 0 ) 212 - 383 - 3442

Fax: 0049 ( 0 ) 212 - 383 - 1371

Email: sonja.eberhardt@jordanolivenoel.de

________________________________

Versandlager 
in Solingen

Tel: 0049 ( 0 ) 212 - 383 - 3442

Fax: 0049 ( 0 ) 212 - 383 - 1371

Email: info@jordanolivenoel.de